Sadhana-tattva

. πŸ™πŸ» Hari Om πŸ™πŸ»
*Sadhana-tattva*
Or
*Science of Seven Cultures*

_PSYCHIC CULTURE_
*10*
Visit a temple or place of worship daily. Preferably before you leave and upon your return from work, even if only for 5 or 10 minutes.
πŸ”” πŸ•πŸ›πŸ•πŸ›πŸ•πŸ›πŸ• πŸ””


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
Need help?
Dhrti Yoga
Hari Om. Please leave us a message and we will get back to you shortly.