Sadhana-tattva

. πŸ™πŸ» Hari Om πŸ™πŸ»
*Sadhana-tattva*
Or
*Science of Seven Cultures*
_To the rapid evolution of the_ _. Human being_
*PSYCHIC CULTURE

*8th*
Memorize important and inspiring portions of your sacred scripture according to your capacity. Memorize also any inspiring quotations from other spiritual books. Keep a pocket version your scripture with you at all times.
πŸ“πŸ“•πŸ“πŸ“•πŸ“πŸ“•πŸ“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
Need help?
Dhrti Yoga
Hari Om. Please leave us a message and we will get back to you shortly.