Sadhana-tattva

. πŸ™πŸ»Hari OmπŸ™πŸ»
*Sadhana tattva*
or
*Science of Seven Cultures*
_To the rapid evolution of the_
_Human being_

*HEALTH CULTURE*
*1st*
_Eat moderately. Take light and simple food. Offer it to God before you eat. Have a balanced diet_
πŸ’πŸπŸ’πŸπŸ’πŸπŸ’
*2nd*
_Avoid spicy and hot foods, like chilies, garlic, onions, tamarind, etc., as far as possible. Give up tea, coffee, smoking, betels, meat and wine entirely_.
βŒβ˜•πŸ·πŸΆπŸΎβŒ
*3rd*
Fast on Ekadasi days or once in a fortnight. Take milk, fruits or roots only.
πŸΌπŸŽπŸŒπŸ‰πŸ‡πŸ“πŸπŸΌ
*4th*
Practice Yoga Asana (Hatha Yoga exercises) or physical exercises for 15 to 30 minutes every day. Take a long walk or play some vigorous games daily.
πŸƒβ€β™€πŸ‹πŸŠπŸ»πŸš΄πŸ»β€β™€πŸ‡β›ΉπŸ½πŸŒβ€β™€πŸƒ
*ENERGY CULTURE*
*5th*
Observe silence (Mouna) for 2 hours daily and 4 to 8 hours on Sundays.
πŸ“΅πŸ”‡βŒπŸ—£βŒπŸ€
*6th*
Observe celibacy according to your age and circumstances. Restrict the indulgence to once a month. Decrease it gradually to once a year. Finally take a vow of abstinence for whole life.
πŸ’‘πŸ‘«πŸ‘¨β€πŸ‘©β€πŸ‘§πŸ‘¨β€πŸ‘©β€πŸ‘§β€πŸ‘¦πŸ™πŸ»πŸ›πŸ•‰πŸ‘©β€πŸ‘¦πŸ‘¨β€πŸ‘§πŸšΆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
Need help?
Dhrti Yoga
Hari Om. Please leave us a message and we will get back to you shortly.