Sadhana-tattva

. πŸ™πŸ» Hari Om πŸ™πŸ»

*Sadhana-tattva*
Or
*Science of Seven Cultures*

SPIRITUAL CULTURE

*26th*
Recite some prayers and Kirtan Dhvanis (devotional songs). Practice Pranayama (breathing exercises), Japa (repetition of the Divine Name of God) and meditation in the early morning. Sit on Padma, Siddha, or Sukha Asana throughout, without movement, by gradual practice. While you meditate, forget the outside world totally. Gradually increase the period of meditation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
Need help?
Dhrti Yoga
Hari Om. Please leave us a message and we will get back to you shortly.