Sadhana-tattva

. πŸ™πŸ» Hari Om πŸ™πŸ»

*Sadhana-tattva*
Or
*Science of Seven Cultures*

HEART CULTURE

*21st*
Be humble and prostrate yourself to all beings mentally. Feel the Divine Presence everywhere. Give up vanity, pride and hypocrisy.
πŸ””πŸ›πŸ””πŸ””πŸ›πŸ””πŸ””πŸ›πŸ””

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
Need help?
Dhrti Yoga
Hari Om. Please leave us a message and we will get back to you shortly.