Sadhana-tattva

. πŸ™πŸ» Hari Om πŸ™πŸ»

*Sadhana-tattva*
Or
*Science of Seven Cultures*

HEART CULTURE
*19th*
Doing good to others is the highest religion. Do some selfless service for a few hours every week, without egoism or expectation of reward. Do your worldly duties in the same spirit. Work is worship. Dedicate it to God.

πŸ’›πŸ›πŸ’›πŸ•‰πŸ’›β˜ͺπŸ’›βœπŸ’›


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
Need help?
Dhrti Yoga
Hari Om. Please leave us a message and we will get back to you shortly.