Sadhana-tattva

0 Fri, 02 December 2016, 06:16

. πŸ™πŸ»Hari OmπŸ™πŸ»
*Sadhana tattva*
or
*Science of Seven Cultures*
_To the rapid evolution of the_
_Human being_

*HEALTH CULTURE*
*1st*
_Eat moderately. Take light and simple food. Offer it to God before you eat. Have a balanced diet_
πŸ’πŸπŸ’πŸπŸ’πŸπŸ’
*2nd*
_Avoid spicy and hot foods, like chilies, garlic, onions, tamarind, etc., as far as possible. Give up tea, coffee, smoking, betels, meat and wine entirely_.
βŒβ˜•πŸ·πŸΆπŸΎβŒ
*3rd*
Fast on Ekadasi days or once in a fortnight. Take milk, fruits or roots only.
πŸΌπŸŽπŸŒπŸ‰πŸ‡πŸ“πŸπŸΌ
*4th*
Practice Yoga Asana (Hatha Yoga exercises) or physical exercises for 15 to 30 minutes every day. Take a long walk or play some vigorous games daily.
πŸƒβ€β™€πŸ‹πŸŠπŸ»πŸš΄πŸ»β€β™€πŸ‡β›ΉπŸ½πŸŒβ€β™€πŸƒ

No Comments Yet.

leave a comment